CORRECCIÓN

ACENTUACIÓN DE HIATOS 4

10. Como sabes, hay veces en que tres vocales con sonido (e incluso más) pueden ir juntas y formar un triptongo o un hiato seguido de diptongo. Observa que las noventa palabras que aparecen a continuación son formas verbales de uso bastante habitual. Esta actividad persigue el objetivo de reconocer las combinaciones mencionadas y de acentuarlas adecuadamente.

a)

intercambiais recibiais limpieis caiais destruiais
averigüeis vaciais despreciais estudieis traiais
agradeciais inicieis enturbiais recibiais caeriais
codiciais renuncieis agobieis palideciais haciais
odiais acucieis fastidiais complaciais debiais
ensucieis asediais distraiais medieis estudiais

 

Triptongo
Hiato más diptongo
intercambiáis
recibíais
limpiéis
caíais
averigüéis
destruíais
vaciáis
traíais
despreciáis
agradecíais
estudiéis
recibíais
iniciéis
caeríais
enturbiáis
palidecíais
codiciáis
hacíais
renunciéis
complacíais
agobiéis
debíais
odiáis
distraíais
acuciéis
fastidiáis
ensuciéis
asediáis
mediéis
estudiáis

 

b)

fotografieis desafiais obedeciais veriais estableciais
contagiais elogieis desfalleciais produciriais conciliais
afilieis premiais perteneciais creiais viviriais
ingeniais testimoniais limpieis copiais espiais
mereciais favoreceriais averiais columpiais convenceriais
enfriais conociais abreviais entendiais copieis

 

Triptongo
Hiato más diptongo
fotografiéis
obedecíais
desafiáis
veríais
contagiáis
establecíais
elogiéis
desfallecíais
conciliáis
produciríais
afiliéis
pertenecíais
premiáis
creíais
ingeniáis
viviríais
testimoniáis
merecíais
limpiéis
favoreceríais
copiáis
convenceríais
espiáis
conocíais
averiáis
entendíais
columpiáis
 
enfriáis
abreviáis
copiéis

 

c)

venceriais conduciais obsequiais procediais vendimieis
tendriais ansiais parodieis venderiais leiais
tapieis poseiais injuriais hariais fotocopiais
envieis cogiais escribiais angustiais subiais
lidiais diriais conduciais rocieis denunciais
corregiais veniais oiais viviais varieis

 

Triptongo
Hiato más diptongo
obsequiáis
venceríais
vendimiéis
conducíais
ansiáis
procedíais
parodiéis
tendríais
tapiéis
venderíais
injuriáis
leíais
fotocopiáis
poseíais
enviéis
haríais
angustiáis
cogíais
lidiáis
escribíais
rociéis
subíais
denunciáis
diríais
variéis
conducíais
 
corregíais
 
veníais
 
oíais
 
vivíais
 

 


 A página principal